Nieuws

6 miljoen euro voor duurzame bodems
6 miljoen euro voor duurzame bodems

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil dat in 2030 alle landbouwgronden duurzaam worden beheerd. In 2018 stelt zij daarom €6 miljoen beschikbaar voor projecten die daaraan bijdragen.

Schouten wil op deze manier een impuls geven aan duurzaam bodembeheer. De minister gaat het geld gebruiken voor het programma 'Landbouwbodems'. Ze onderstreept daarnaast het belang van een goede bodemkwaliteit en wil dat de agrarische productie op de ongeveer 1,85 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland in stand blijft.

Pachtbeleid
Schouten noemt 4 punten die in de nieuwe bodemstrategie aan bod zullen komen. Eén van die punten is beleid dat ook andere beleidsthema’s raakt; zo is het pachtbeleid ook belangrijk voor duurzaam bodembeheer. Dit zal een belangrijk uitgangspunt zijn bij de herziening van het pachtstelsel. Ook noemt Schouten het onderwerp 'kennis'. De landbouwminister wil investeren in kennis via het innovatieprogramma ‘Duurzame bodems’. Concreet start het komende jaar een project waar adviseurs worden opgeleid om boeren te begeleiden met duurzaam bodembeheer.

Keten draagt bij
Het derde onderdeel is 'de keten'. Schouten wil dat de maatschappelijke diensten voor duurzaam bodembeheer ook door de samenleving worden gewaardeerd. Daarnaast wil ze dat dit duurzame bodembeheer niet alleen vanuit beleid, maar ook vanuit de keten en de markt wordt ondersteund.

Het laatste punt in de bodemstrategie van de minister Schouten is 'regionaal waterbeheer'. Er zal een gebiedsgerichte aanpak komen, die gericht is op het tegengaan van bodemdaling, het verminderen van de CO2-uitstoot en het verkennen van natte teeltsystemen.

Hoge grondprijzen
Het omschakelen naar een duurzame manier van grond bewerken is lastig, zo erkent ook Schouten. Ze ziet dat het belang op de korte termijn vaak zwaarder weegt, dan het belang van een goede bodemkwaliteit op de lange termijn. Ze noemt in de Kamerbrief dat de hoge grondprijzen, middels schaarse landbouwgronden en krappe marges op de producten, het kortetermijndenken in de hand werkt.

Bron: Boerenbusiness.nl

Nieuws