Nieuws

Motie bovengrondse bemesting aangenomen
Motie bovengrondse bemesting aangenomen

Een motie voor verlenging van de vrijstelling voor bovengrondse bemesting is dinsdag aangenomen in de Tweede Kamer. Onduidelijk is nog hoe landbouwminister Carola Schouten deze motie zal uitwerken.

Vorige week ontraadde de minister de motie nog. De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) wil de komende vijf jaar samen met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) onderzoek doen naar de effectiviteit van bronmaatregelen om de ammoniakemissie te reduceren.

VBBM heeft de overtuiging dat mestinjectie een foute beleidskeuze is, die veel ongewenste neveneffecten heeft op de bedrijfskringloop. Oplossingen om milieudoelstellingen te behalen moeten volgens hen meer op de biologie gebaseerd worden en hoort de bodem centraal te staan.

Gevoelig
Volgens Henk Schoonvelde, portefeuillehouder Mest en Mineralen van de LTO vakgroep melkveehouderij ligt de ammoniakdiscussie gevoelig: 'Fosfaat kun je meten. Bij gassen ontstaat altijd discussie. Aan de andere kant weet je hoeveel stikstof je in de koe stopt en hoeveel er uit gaat en wordt vastgelegd. Daartussen zit een factor verlies. Uit metingen komt naar voren dat dit bij bovengronds uitrijden meer is.'
'Er lopen al even pilots om aan te tonen dat bovengronds beter is voor het milieu, een bewijs heb ik echter nog niet gezien. Dan moet op een bepaald moment de knoop worden doorgehakt, wel of niet bovengronds, vervolgt Schoonvelde.

Nieuws